COVID 19 INFO - Jeg arbejder indtil videre 100% online via telefon, videokonference, skærmoptagelser m.m.

Salgs- og leveringsbetingelser

1       Anvendelse

1.1       Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (”Betingelserne”) gælder for alle aftaler om Melfar Webdesigns salg og levering af serviceydelser inden for hjemmesider og animationsfilm til erhvervskunder.

Melfar Webdesign (”Virksomheden”) deler CVR-nummer med Melfar Digital. CVR-nummer 35980083.

2       Aftalegrundlag

2.1       Aftalegrundlag

Betingelserne udgør sammen med Virksomhedens tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om Virksomhedens salg og levering af serviceydelser til kunden (”Aftalegrundlaget”). Kundens indkøbsbe­ting­elser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Virksomheden udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.

2.2       Ændringer og tillæg

Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

2.3       Juridisk status

Hver af parterne skal straks give medkontrahenten underretning, hvis parten ændrer status som juridisk person, tages under konkurs- eller rekonstruktionsbehandling eller frivillig likvidation.

3       Serviceydelser

3.1       Standard

De serviceydelser, som Virksomheden sælger og leverer til kunden, udføres håndværksmæssigt korrekt.

3.2       Kundens medvirken

Kunden skal give Virk­somheden adgang til personale og oplys­ninger, i det omfang det er nødvendigt for at udføre serviceydel­serne.

3.3       Lovgivning og standarder

Virksomheden er ikke ansvarlig for, at serviceydelserne opfylder lovgivning eller standarder eller kan anvendes til konkrete formål, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

4       Pris og betaling

4.1       Pris

Prisen for serviceydelserne følger Virksomhedens gældende prisliste på det tidspunkt, hvor Virksomheden bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er eksklusive moms.

4.2       Kørsel

Kørsel i Virksomhedens egne biler i forbindelse med udførelsen af serviceydelser refunderes af kunden til de satser, der til enhver tid fastsættes af staten.

4.3       Betaling

Kunden skal betale alle fakturaer for serviceydelser senest 8 dage efter fakturadato, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

4.4       Rater

Medmindre andet er aftalt, sker betaling i rater som følger:

Ved opgavepriser fra og med 3.000,- kr. sker betaling i 2 rater: 50% af det aftalte beløb betales forud for start af opgaven. De resterende 50% betales ved levering. Kunden har adgang til hjemmesidens kontrolfaciliterer når sidste betaling er modtaget af virksomheden.

5       Forsinget betaling

5.1       Rente

Hvis kunden undlader at betale en faktura for serviceydelser rettidigt af årsager, som Virksomheden er uden ansvar for, har Virksomheden ret til rente af det forfaldne beløb på 1 % pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker.

5.2       Ophævelse

Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for serviceydelser senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra Virksomheden, har Virksomheden ud over rente efter pkt. Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. ret til at: (i) ophæve salget af de serviceydelser, som forsinkelsen vedrører, (ii) ophæve salget af serviceydelser, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (iii) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

6       Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser

6.1       Tilbud

Virksomhedens tilbud er gældende i 30 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Virksomheden i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Virksomheden, medmindre Virksomheden meddeler kunden andet.

6.2       Ordrebekræftelse

Virksomheden tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på serviceydelser til kunden skriftligt senest 8 arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde Virksomheden.

6.3       Ændring af ordrer

Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på serviceydelser uden Virksomhedens skriftlige accept.

6.4       Uoverensstemmende vilkår

Hvis Virksomhedens bekræftelse af en ordre på serviceydelser ikke stemmer overens med kundens ordre eller Aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til Virksomheden skriftligt senest 8 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.

7       Hjemmeside teknik

7.1       Browser support

Virksomheden garanterer ikke understøttelse af Microsoft browseren ’Internet Explorer’. Microsoft udvikler ikke længere på dette produkter og anbefaler brug af deres nyere ’Edge’ browser. Virksomheden anbefalder brug af moderne browsere som; Chrome, Firefox, Safari, etc. Disse browsere giver brugeren en bedre internetoplevelse samt bedre online sikkerhed. Virksomheden tilbyder tilpasning til ’Internet Explorer’ efter gældende timepriser (Virksomheden tilbyder ikke tilbudsberegning på sådan tilpasning).

7.2       Software-licenser

Virksomheden benytter i nogen udstrækning hjemmeside-software, hvor virksomhedens licenser benyttes. Kunden har kun ret til denne licens, så længe den købte hjemmeside er udformet som leveret af virksomheden. Hvis hjemmesidens grunlæggende design og opbygning ændres af kunden deaktiveres licensen.

Hvis kunden ønsker at benytte en tredjepart som hjemmesideleverandør deaktiveres licensen.

Bemærk! Deaktivering af licensen medfører ikke at hjemmesiden ikke længere fungerer. De involverede værktøjer kan blot ikke opdateres før egen licens tilføjes. Egne licenser kan indkøbes for mindre beløb af udbyderen.

8       WordPress serviceaftaler

8.1       Genoprettelse efter hacking/malware-angreb

Virksomhedens serviceaftaler er en forebyggende service, og omfatter ikke egentlig fjernelse af malware fra hjemmesiden. Virksomhedens serviceaftaler omfatter tilbagerulning af hjemmesiden til nærmeste sikkerhedskopi, som ikke er påvirket af malware.

Virksomhedens serviceaftaler indeholder opbevaring af sikkerhedskopier i minimum 3 måneder såfremt kunden har abonneret på ordningen så længe.

Virksomheden kan ikke stille 100% garanti for at malware opdages. Således kan en situation teoretisk set opstå, hvor alle sikkerhedskopier er inficeret. Hvis kunden hjemmeside udsættes for angreb af denne art, skal hjemmesiden renses af tredjepart. Denne rensning betales af kunden.

9       Levering

9.1       Leveringstid

Virksomheden leverer serviceydelser senest til den tid, der fremgår af Virksomhedens ordrebekræftelse. Virksomheden har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet.

9.2       Undersøgelse

Kunden skal undersøge alle serviceydelser ved leveringen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som kunden har opdaget eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende.

9.3       Adgang til hjemmeside

Kunden får adgang til hjemmesidens kontrolpanel ved modtagelse af sidste ratebetaling. Bemærk punkt 10.1 omhandlende begrænset adgang i garantiperiode.

10     Forsinket levering

10.1    Meddelelse

Hvis Virksomheden forventer en forsinkelse i leveringen af serviceydelser informerer Virksomheden kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.

10.2    Ophævelse

Hvis Virksomheden undlader at levere serviceydelser senest 14 dage efter den aftalte leveringstid af årsager, som kunden er uden ansvar for, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Virksomheden. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.

11     Garanti

11.1    Garanti

Virksomheden garanterer, at serviceydelser er fri for væsentlige fejl og mangler i udførelse i 3 måneder efter leveringen. For dele, der afhjælpes under garanti, udgør garantiperioden 1 måned fra afslutning af afhjælpningen, dog maksimalt 6 måneder fra oprindelig levering.
Bemærk! Enhver garanti frafalder hvis kunden får/har adgang til hjemmesidens webhotel og/eller hjemmesidens kontrolområde. (Dette omfatter ikke adgang til at oprette og redigere indhold).

11.2    Undtagelser

Virksomhedens garanti omfatter ikke fejl eller mangler, der skyldes: (i) brug i strid med Virksomhedens instruktioner eller almindelig praksis eller til ikke-aftalte formål, (ii) afhjælpning eller ændring udført af andre end Virksomheden, eller (iii) andre forhold, som Virksomheden er uden ansvar for.

11.3    Meddelelse

Hvis kunden opdager en fejl eller mangel i garantiperioden, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende. Kunden skal give Virksomheden de oplysninger om en meddelt fejl eller mangel, som Virksomheden beder om.

11.4    Undersøgelse

Inden rimelig tid efter at Virksomheden har modtaget meddelelse fra kunden om en fejl eller mangel og undersøgt kravet, meddeler Virksomheden kunden, om fejlen eller manglen er omfattet af garanti.

11.5    Afhjælpning

Inden rimelig tid efter at Virksomheden har afgivet meddelelse til kunden efter pkt. Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. om, at en fejl eller mangel er omfattet af garanti, afhjælper Virksomheden fejlen eller manglen.

11.6    Ophævelse

Hvis Virksomheden undlader at afhjælpe en fejl eller mangel omfattet af garanti inden rimelig tid efter, at Virksomheden har givet meddelelse til kunden efter pkt. Fejl! Henvisningskilde ikke fundet., af årsager, som kunden er uden ansvar for, og fejlen eller manglen ikke er afhjulpet inden en rimelig frist på mindst 14 dage, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af fejlen eller manglen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Virksomheden. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af fejl eller mangler ved serviceydelser end dem, der udtrykkeligt fremgår af pkt. 10.1.

12     Ansvar

12.1    Ansvar

Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget.

12.2    Indirekte tab

Uanset eventuelle modstående vilkår i aftalegrundlaget er virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.

12.3    Force majure

Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Virksomhedens kontrol, og som Virksomheden ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

13     Immaterielle rettigheder

13.1    Ejendomsret

Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med Virksomhedens udførelse af serviceydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører Virksomheden.

13.2    Licens

Kunden har en tidsubegrænset, vederlagsfri, overdragelig licens til at udnytte alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med Virksomhedens udførelse af serviceydelser, til formål, der falder inden for kundens sædvanlige forretningsområde, eller som særskilt er aftalt mellem parterne.

13.3    Krænkelse

Virksomheden er ikke ansvarlig for leverede serviceydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder, medmindre krænkelsen er forsætlig. I det omfang Virksomheden måtte blive mødt med påstand om leverede serviceydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder, skal kunden skadesløsholde Virksomheden, medmindre krænkelsen er forsætlig.

14     Fortrolighed

14.1    Videregivelse og brug

Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge Virksomhedens erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.

14.2    Beskyttelse

Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over Virksomhedens fortrolige oplysninger som beskrevet i pkt. Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.. Kunden skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.

14.3    Varighed

Parternes forpligtelser efter pkt. Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.-Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. gælder under parternes samarbejde og uden tidsbegrænsning efter samarbejdets ophør uanset årsagen til ophøret.

15     Behandling af personhenførbare oplysninger

15.1    Behandling

Virksomheden behandler personoplysninger under behørig iagttagelse af databeskyttelsesforordningen og -loven. Oplysninger om Kundens navn, adresse, e-mail, telefonnummer, mv. benyttes alene i forbindelse med Kundens bestilling og kommunikation.

15.2    Den registreredes rettigheder

Virksomheden efterlever den registreredes rettigheder (bl.a. ret til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning af behandling, indsigelse, dataportabilitet, klage og ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering).

15.3    Opbevaring og videregivelse

Virksomheden opbevarer oplysningerne så længe, det er nødvendigt for det formål, hvortil oplysningerne behandles. Virksomheden hverken videregiver, sælger eller på anden måde overdrager oplysninger til tredjemand, medmindre Kunden har givet accept til dette.

15.4    Kontakt

Ønsker Kunden oplysninger om, hvilke data der bliver behandlet, at få data slettet eller korrigeret, kan Kunden kontakte virksomheden.

16     Gældende lov og værneting

16.1    Gældende lov

Parternes samarbejde er i alle henseender underlagt dansk ret.

16.2    Værneting

Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samarbejde, skal afgøres ved en dansk domstol.